הדפסה

תנאי שימוש באתר תיקיתה


תנאי השימוש הבאים יחולו על כל גלישה או שימוש באתר תיקיתה (www.tikita.co.il) ובאתרי המשנה שלו, בתכניהם ובשירותים הניתנים בהם (ביחד, "האתר"), בין אם באמצעות המחשב, טלפון סלולרי או כל מדיה אחרת. כל הגולש באתר או משתמש בתכניו או בשירותים הניתנים בו יראו אותו כאילו הסכים לתנאי שימוש אלו. השימוש לגולש מתחת לגיל 18 כפוף לאישור הורה או אפוטרופוס.


זכויות באתר. הבעלות באתר ובכל הזכויות והתכנים שבו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתכנים שבאתר, היא של הבעלים ומפעילת האתר ("המפעילה") או של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה הרשאה להשתמש בזכויות ובתכנים האמורים. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע שבאתר כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר או במידע שבו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מפעילה.


הגבלת הגלישה. ככלל, הגלישה באתר הינה חופשית ומותרת לכל אדם. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה להגביל את הגלישה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה של שימוש לרעה של גולשים באתר או העלאת תכנים שלפי דעת המפעילה אינם הולמים.


שימוש מסחרי באתר על ידי המפעילה. המפעילה עשויה לעשות שימוש מסחרי באתר לפי שיקול דעתה, לדוגמא על ידי שילוב פרסומות. המפעילה תעשה את מירב המאמצים על מנת ששימוש מסחרי מעין זה ייעשה ברגישות ולא יפגע בחוויית הגלישה והשימוש באתר.


תכני גולשים. ככל שהאתר יאפשר העלאת תוכן גולשים, הרי שכל המעלה תוכן גולשים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא זכאי להעלות את התוכן המועלה לאתר, כי ההעלאה אינה מנוגדת לכל דין או זכויות צד שלישי וכי הוא ישפה את המפעילה על כל נזק או הפסד שייגרמו לה עקב העלאת תוכן שאינו עומד בתנאים אלו. עם העלאת תוכן לאתר ניתנת למפעילה זכות שימוש בלתי חוזרת, בלתי מוגבלת וללא תמורה בתוכן המועלה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לסנן ולמחוק כל תוכן גולשים לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לשנות תוכן גולשים ככל הנדרש על מנת להתאימו לאתר. המפעילה אינה מתחייבת לשמור או לגבות תוכן גולשים.


תחרויות. ככל ששירותי האתר יכללו תחרויות (כגון: תחרות ציורי גולשים), תהא למפעילה שיקול הדעת המוחלט לגבי תנאי התחרויות, הקביעה לגבי הזוכים בהן והפרסים המוענקים לזוכים (ככל שמוענקים).


הגבלת אחריות. השימוש באתר נעשה באחריות הגולשים וללא כל מצגים או התחייבויות של המפעילה. המפעילה לא תהיה אחראית כלפי הגולשים לכל נזק או הפסד שייגרם להם כתוצאה מגלישה באתר או שימוש בתכניו או כתוצאה מאי יכולת לגלוש באתר או להשתמש בתכניו. המפעילה לא תהא אחראית לכל מידע פרסומי שיופיע באתר והאחריות על מידע מעין זה תהא על המפרסמים. אין לראות במפעילה כמעודדת רכישת מוצרים המופיעים בפרסומות או כאחראית להם בכל צורה שהיא. ככל שהאתר כולל קישורים לאתרים אחרים, המפעילה אינה אחראית לאתרים אלה או לכל תוכן המוצג בהם.


הגנת הפרטיות. לשם שיפור תכני האתר והשירותים הניתנים בו, עשויה המפעילה לאסוף נתונים סטטיסטיים על הרגלי הגלישה באתר, ייתכן שלרבות על ידי הורדת קבצי "cookies" למחשבי הגולשים. בנוסף, עשויים הגולשים מעת לעת, עבור מתן שירותים מסוימים באתר, להידרש למסור מידע אישי לצורך הירשמות או העלאת תכנים לאתר. המפעילה תשמור על פרטיות הגולשים באתר ולמעט ככל שיידרש על פי דין או צו שיפוטי לא תחשוף באופן פומבי את פרטיהם ללא אישורם. עם זאת, המידע אשר נאסף עשוי לשמש את המפעילה לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי ניתוח סטטיסטי מפולח (לדוגמא: בדיקת כמות השימוש בתכנים מסוימים לעומת תכנים אחרים על ידי אוכלוסיית גולשים מסוימת). בנוסף, בכפוף לאישור הגולש ולדרישות כל דין, המפעילה עשויה לשלוח מעת לעת הודעות דואר אלקטרוני לגולש על סמך הפרטים שיימסרו למפעילה על ידי הגולש.


הודעה והסרה. המפעילה מתייחסת ברצינות רבה לחוקיות התכנים המופיעים באתר ומתחייבת לבדוק במהירות האפשרית כל טענה של צד שלישי שתוכן המצוי באתר עשוי להפר דין או זכויות צד שלישי. טענות מפורטות ממין זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: "> כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת .


שינויים באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר בכל עת ואף לסגור את האתר או כל חלק ממנו. המפעילה לא תהא אחראית כלפי הגולשים בכל הקשור לשינויים או סגירה כאמור.


המחאת זכויות. המפעילה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה באתר ובשירותים הניתנים תחתיו, לרבות במידע שנאסף באתר לגבי הגולשים, לכל צד שלישי, לרבות במקרה של רכישת  של המפעילה על ידי צד שלישי או מיזוגה עם צד שלישי.


שינויים בתנאי השימוש. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, ללא צורך בקבלת הסכמת הגולשים. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר וגרסה עדכנית זו תחייב את הגולשים.


הדין החל וסמכות שיפוט. דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, תנאי שימוש אלה יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתנאי שימוש אלה או לאתר יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.


*****